C C C C A+ A A- X

Вещи лица

ВЕЩИТЕ ЛИЦА СА СПЕЦИАЛИСТИ, НАЗНАЧЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ТЕЗИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

 • законност;
 • процесуална и познавателна независимост на вещото лице;
 • научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;
 • добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване;
 • поверителност и спазване на професионалната етика.

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

 • притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава;
 • за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
 • има най-малко 5 години стаж по специалността;
 • за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
 • не е осъждано за престъпление от общ характер;
 • не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
 • не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
 • има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

 

 1. Списък на вещите лица към ОС - Стара Загора
 2. НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация